Årsopgaven

Hvad er årsopgaven.

Årsopgaven på Øse Efterskole er et individuelt, selvstændigt projekt, som hver elev skal lave – en slags linjernes årsprøve.

Den enkelte elevs opgave skal tage udgangspunkt i elevens linje – Kunst, Musik, Teater eller Film, Animation & IT – og opfylde flg. krav:

 1. Opgaven er individuel og selvstændig. Den enkelte elev kan benytte kammerater til fremlæggelsen af opgaven, hvis dette er nødvendigt (band, teatertrup m.m.)
 2. Opgaven skal indeholde en fortællende kombination af hænder, hoved og hjerte eller med andre ord: kombinere det teoretiske, det praktiske og det skabende.
 3. Eleven skal selv planlægge og udføre opgaven, og selv søge relevant litteratur, materialer og/ eller support.
 4. Opgaven afsluttes med en offentlig præsentation. Denne afsluttende fremlæggelse (udstilling, koncert, optræden etc.) skal medfølges af en skriftlig beskrivelse af de tanker, ideer, problemer, planer, historiske sammenhænge m.m. der ligger til grund for opgaven. Endvidere skal den medfølgende ”Procesbog” fremlægges sammen med opgaven.
 5. Eleverne har mulighed for at gøre brug at vejlederne. Linjerne tilrettelægger forløbet! I arbejdstimerne arbejder eleverne i deres linjelokaler. Det skal her bemærkes, at det er vigtigt at eleven forstår at det er en selvstændig opgave, som vil klarlægge elevens evner i tilrettelæggelse, koncentration, fokus og fordybelse.
 6. Der afholdes ”midtvejs” fremlæggelsesrunde i på linjerne, hvor den enkelte elev skal fremlægge sine tanker og midtvejsresultater for hele linjen, som herefter kan stille kritiske spørgsmål til opgaven.
 7. Opgaven afsluttes med en skriftlig udtalelse og en karakter som vedlægges elevens efterskolebevis.

 

Målet med Årsopgaven:

Gennem arbejdet med Årsopgaven skal eleven opnå

..positive oplevelser af det personlige og selvstændige arbejde.

..indsigt og fordybelse i et emneområde der ligger indenfor elevens naturlige interesse
(linje).

..øgede kompetencer omkring formulering og præsentation af eget arbejde, for derigennem
at få større selvværd og tro på egne færdigheder.

..glæden ved den kreative arbejdsproces indeholdende fordybelse, kvalitet og dygtiggørelse.

Vejledernes opgaver:

Det er vejledernes opgaver at virke som inspirator og motivator. Det er ikke vejlederen der skal løse elevens opgaveproblemer, men guide eleven videre mod løsningen. Det er derfor vigtigt at vejlederen er lyttende og ind spørgende så han/hun får et godt indblik i, hvad eleven gerne vil udtrykke. Det er elevens opgave – ikke vejlederens. Opgaven er selvstændig, hvorfor tillid til den enkelte elev er vigtig.

Der orienteres om årsopgaven på et fællesmøde.

Årsopgaverne skydes i gang af planlægningsgruppen primo april, hvorefter eleverne skal udarbejde et projektpapir.

Tidsplan:

Arbejdsplan offentliggøres medio januar

Fremlæggelse: Årsopgave dagene 10. – 12. april 2017

Årsopgavens indhold

Årsopgaven på Øse Efterskole skal bestå af to dele; en arbejdsproces og en fremlæggelse.
Arbejdsprocessen tilrettelægges selvstændigt af eleven og evt. dokumenteres i procesbogen.
Fremlæggelsen planlægges ligeledes selvstændigt af eleven, men skal indeholde et produkt (udstilling, koncert, optræden ect.) samt en fremlæggelse af procesbogen.

Projektpapir

Der skal i forbindelse med opstart laves et projektpapir. Papiret er en beskrivelse af opgaven.

Procesbogen

Procesbogen er et værktøj for eleven. Bogen udfyldes løbende gennem hele projektet og fremlægges som en del af den offentlige præsentation.

Procesbogen skal indeholde følgende:
1. Projektbeskrivelse og mål med Årsopgaven.
2. En detaljeret tidsplan for projektet.
3. En ”fra gang til gang” beskrivelse af:
a. Dagens arbejdsproces.
b. Planlægning til næste gang.
c. Kreative tanker, bekymringer, frustrationer m.m.
d. Eventuelle ændringer af mål eller tidsplan.
e. Andet relevant.

Fremlæggelserne:

Den enkelte elevs årsopgave fremlægges ved en offentlig mundtlig fremlæggelse i dagene 10. – 12. april 2017
mellem kl. 8.00 og 15.00, hvor flg. elementer skal indgå:

 1. Arbejdsforløbet
 2. Resultatet
 3. Disponeringen
 4. Målet med opgaven
 5. Det personlige udbytte.

Fremlæggelserne bedømmes af linjelærerne og der skrives udtalelse med baggrund af det fremlagte materiale set i forhold til Årsopgavens formål og den anvendte fremlæggelses –
formen.

Øse Efterskole

Sønderskovvej 130 Øse
6800 - Varde
Telefon: 75298505
Mail: kontoret@oese.dk